projekt modernizace ucebny

 

Název projektu: Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001055

Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR

4.1 - Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Datum zahájení realizace 01. 01. 2020

Datum ukončení realizace 30. 09. 2020

Doba udržitelnosti 3 roky od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace a vybavení učebny gastrostudia. Devět nově vzniklých moderních pracovišť pro výuky vaření podpoří komplexnost a kvalitu školou poskytovaného vzdělání. Kombinace teoretické a praktické výuky na vybavení odpovídajícímu skutečnému zvýší zájmu o obor.

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje 2 421 069,00 Kč

Vlastní financování způsobilých výdajů 242 106,90 Kč

Podpora poskytovaná z OP PPR 2 178 962,10 Kč

z toho podpora z EFRR 1 210 534,50 Kč

z toho podpora z rozpočtu HMP 968 427,60 Kč

 

logolink OP PPR