Vedení Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha vyhlašuje pro 10 žáků školy 1. -3. ročníku 10 denní odbornou stáž v Itálii v partnerské škole Landeshotelfachschule Kaiserhof, Freiheitsstr 155, Merano.

arrowarrow Nabídka odborné stáže v Itálii.pdf

arrowarrow Odborná stáž v Itálii - přihláška.doc

arrowarrow Odborná stáž v Itálii - motivační dopis.doc

 

 

ehp logo

 

  

 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

 

vlajka cz Česká verze ǀ vlajka en English version

 

ehp image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání

Číslo projektu: EHP-CZ-VETP—002
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/fondy-ehpwww.eeagrants.orgwww.eeagrants.cz
Období realizace: 08/2020 – 08/2021 (prodlouženo z důvodu Covid19 do 08/2022)
Hlavní řešitel: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Partnerská instituce: norská Střední škola Storhamar videregaendeskole Hamar, společnost Příležitosti pro Gastro s.r.o.
GDPR DZS: http://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju

 

 

Obsah projektu:

O projektu:

Projekt Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání prohlubuje vzájemnou spolupráci mezi Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha s.r.o., norskou Střední školou Storhamar videregaende skole Hamar a společností Příležitost pro Gastro s.r.o.

Cílem projektu je zatraktivnit odborné školství a modernizovat vzdělávání. Metodou neformálního učení a vzdělávání rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů a jejich prostřednictvím zvýšit odborné a podnikatelské kompetence žáků. Seznámit se se systémem norského školství, zaměřit se na duální systém vzdělávání a inkluzi handicapovaných a cizinců, na rozvoj lidských zdrojů v rámci celoživotního vzdělávání a učení včetně učení z praxe. V neposlední řadě je cílem projektu i poznat norský přístup k životnímu prostředí v rámci praktického vyučování – redukce odpadu, hospodaření se surovinami.

Vzájemné návštěvy českých pedagogů a zástupce podniku v Norsku a norských pedagogů v České republice posílí spolupráci všech zúčastněných institucí a podpoří profesní rozvoj pedagogů odborných škol a lektorů odborného výcviku z podniku. Zlepší přístup v rámci inkluze k handicapovaným a cizincům, posílí spolupráci v rámci prvků duálního vzdělávání se sociálními partnery z řad smluvních pracovišť a gastronomických zaměstnavatelů. Napomůže zavést prvky duálního vzdělávání do ŠVP školy.

Získané zkušenosti a poznatky s donorskou vzdělávací institucí využijeme k vytvoření minimálně jedné jednotky učení ECVET, ale i k další spolupráci – např. mobility studentů.

 

 

Aktuality:

08. 09. 2020 Prezentace projektu na zahajovacích třídních schůzkách rodičů žáků 1. ročníků

10. 09. 2020 Prezentace projektu na Burze středních škol Horní Počernice

23. 09. 2020 Prezentace projektu ředitelům škol SČMSD

04. 07. 2021 Prezentace projektu na třídních schůzkách rodičům žáků 2.- 4. ročníků

08. 09. 2021 Prezentace projektu na zahajovacích třídních schůzkách rodičů žáků 1. ročníků

16. 09. 2021 Prezentace projektu na Burze středních škol Horní Počernice

11. – 12.10. 2021 Prezentace projektu na Burze středních škol v Kolíně

10 / 2021 Studijní návštěva v Norsku  arrowarrow celý článek z návštěvy zde 

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích: 

EHP Norsko - Prezentace projektu 1.ppt

 

ehp norsko 1 1ehp norsko 1 2ehp norsko 1 3

 

15. 10. 2021 Prezentace o průběhu projektu na třídních schůzkách žáků 2.- 4. ročníků

19. 10. 2021 Sdílení zkušeností s pedagogy školy a s instruktory ze smluvních pracovišť školy

03. a 24. 11. 2021 Prezentace projektu na Dni otevřených dveří

22. 01. 2022 Prezentace projektu na Dni otevřených dveří

02. 02. 2022 Prezentace o průběhu projektu na setkání ředitelů škol SČMSD

10. 05. 2022 Prezentace projektu na informačních schůzkách pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích:

EHP Norsko - Prezentace projektu 2.ppt

 

ehp norsko 2 1ehp norsko 2 2ehp norsko 2 3ehp norsko 2 4ehp norsko 2 5

 

19. 05. 2022 Sdílení zkušeností s pedagogy školy a s instruktory ze smluvních pracovišť školy

13. 06. 2022 Sdílení zkušeností a prezentace projektu na setkání ředitelů škol SČMSD

27. 06. 2022 Workshop pedagogického sboru školy

 

Prezentace projektu na výše uvedených akcích:

EHP Norsko - Prezentace projektu 3.ppt

 

ehp norsko 3 1ehp norsko 3 2ehp norsko 3 3ehp norsko 3 4  

  

 

Časový harmonogram projektu:

 1. Zahájení projektu – 1. 8. 2020 – informace partnerům o získání grantu
 2. Příprava před studijní návštěvou žadatele projektu v Norsku – srpen – září 2020 (prodlouženo do září 2021) - zahájení jazykové podpory pro pedagogy školy žadatele, seznámení se s norským kurikulem, s norskými tradicemi, informační schůzky zúčastněných pedagogů – rozdělení úkolů v rámci projektu, stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), publicita projektu – informace o získání grantu na www stránkách školy, na poradě pedagogických pracovníků a tisková zpráva do odborného gastronomického časopisu
 3. Studijní pobyt v Norsku – říjen 2020 (z důvodu Covid19 říjen 2021) 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, příprava jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení, předběžná příprava studijního pobytu Norů ve škole žadatele
 4. Hodnocení, zpracování výstupů – listopad 2020 – leden 2021 (z důvodu Covid19 listopad 2021 – leden 2022) zpracování hodnocení účastníků studijního pobytu v Norsku, vypracování výstupu projektu – srovnání českého a norského vzdělávacího systému, návrh prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, průběžná příprava jednotek výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, informace zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD.
 5. Příprava studijní návštěvy partnerské školy v ČR – leden – březen 2021 (z důvodu Covid19 leden 2022 – duben 2022) - stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), stanovení obsahu návštěvy, úkoly pro jednotlivé pedagogy školy žadatele.
 6. Studijní návštěva Norů v ČR - březen 2021 (z důvodu Covid19 květen 2022) - 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, sdílení zkušeností, dokončení jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení navrhovaných změn v ŠVP
 7. Hodnocení, zpracování výstupů, diseminace projektu – duben – srpen 2021 (z důvodu Covid19 duben 2022 – srpen 2022)
  zpracování hodnocení norských účastníků studijního pobytu v ČR, zapracování výstupu projektu prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, dokončení minimálně jedné jednotky výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, prezentace projektu pedagogům školy, zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD, tisková zpráva o průběhu a hodnocení projektu v odborném gastronomickém časopisu.
 8. Závěrečná zpráva projektu, výstupy projektu – září 2021 (z důvodu Covid19 září 2022)

 

 

ehp logo

 

  

 

This project is funded by the EEA Funds 2014-2021 and is being implemented through the contributing countries of Iceland, Liechtenstein and Norway to reduce economic and social disparities in the European Economic Area and to strengthen cooperation with 15 European countries.

 

vlajka en English version ǀ vlajka cz Česká verze

 

ehp image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We draw new experience from the organization of vocational education

Project number: EHP-CZ-VETP — 002
Program: Education
Project type: Institutional cooperation projects
Program mediator: Czech National Agency for International Education https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp, www.eeagrants.org, www.eeagrants.cz
Implementation period: 08/2020 - 08/2021
Principal investigator: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Partner institution: Norwegian Secondary School Storhamar videregaende skole Hamar, Company Opportunities for Gastro s.r.o.
GDPR DZS: http://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju

 

 

 

Project content:

 

About the project:

The project: We draw new experience from the organization of vocational education, deepens the mutual cooperation between the Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha s.r.o, the Norwegian Secondary School Storhamar videregaende skole Hamar and the company Opportunity for Gastro s.r.o.

The aim of the project is to make vocational education more attractive and modernize education. To expand the knowledge and skills of teachers through the method of non-formal learning and education and to increase the professional and entrepreneurial competencies of pupils through them. To get acquainted with the Norwegian education system, to focus on the dual system of education and inclusion of the disabled and foreigners, on the development of human resources in lifelong education and learning, including learning from practice. Last but not least, the aim of the project is to get to know the Norwegian approach to the environment in practical training - waste reduction, raw material management.

Mutual visits of Czech teachers and representatives of the company in Norway and Norwegian teachers in the Czech Republic will strengthen the cooperation of all participating institutions and support the professional development of teachers of vocational schools and trainers of vocational training from the company. Within inclusion, it will improve access tothe disabled and foreigners, strengthen cooperation within the elements of dual education with social partners from the ranks of contracted workplaces and gastronomic employers. It will help to introduce elements of dual education into the school's SEP (School education program).

We will use the acquired experience and knowledge with the donor educational institution to create at least one ECVET learning unit, but also for further cooperation – eg student mobility.

 

sablony logo

 

 

projekt sablony plakat smallProjekt je zaměřena na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00016375
Doba realizace: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021

Tento projekt je spolufinancován EU.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělávání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí.

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ – zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí. Spolupráce pedagogů může být zaměřena i na tvorbu nebo úpravy školních strategických dokumentů (školní vzdělávací programy, školní akční plány).

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ střední školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelskou“ školu/školské zařízení (dále jen „hostitelská škola“) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog průvodce. Vždy se musí jednat o jinou školu (rozdílné IČO, resp. RED_IZO příjemce a hostitelské školy).

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

projekt modernizace ucebny

 

Název projektu: Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001055

Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR

4.1 - Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Datum zahájení realizace 01. 01. 2020

Datum ukončení realizace 30. 09. 2020

Doba udržitelnosti 3 roky od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace a vybavení učebny gastrostudia. Devět nově vzniklých moderních pracovišť pro výuky vaření podpoří komplexnost a kvalitu školou poskytovaného vzdělání. Kombinace teoretické a praktické výuky na vybavení odpovídajícímu skutečnému zvýší zájmu o obor.

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje 2 421 069,00 Kč

Vlastní financování způsobilých výdajů 242 106,90 Kč

Podpora poskytovaná z OP PPR 2 178 962,10 Kč

z toho podpora z EFRR 1 210 534,50 Kč

z toho podpora z rozpočtu HMP 968 427,60 Kč

 

logolink OP PPR