sablony logo

 

 

projekt sablony plakat smallProjekt je zaměřena na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00016375
Doba realizace: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021

Tento projekt je spolufinancován EU.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělávání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí.

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ – zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí. Spolupráce pedagogů může být zaměřena i na tvorbu nebo úpravy školních strategických dokumentů (školní vzdělávací programy, školní akční plány).

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ střední školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelskou“ školu/školské zařízení (dále jen „hostitelská škola“) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog průvodce. Vždy se musí jednat o jinou školu (rozdílné IČO, resp. RED_IZO příjemce a hostitelské školy).

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.