pro školní rok 2023/2024

maturitní obory:

 

obory s výučním listem:

  

nástavbové studium:

 

 

    


 

  

Hotelnictví
hotelnictvi

Kód oboru: 65-42-M/01

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Zakončeno: maturitní zkouškou

Absolventi studijního oboru Hotelnictví se mohou uplatnit v činnostech obchodně-podnikatelských, odborně-provozních a řídících na nižší a střední úrovni managementu firem. Pro oblast gastronomie jako výkonní a provozní pracovníci ve výrobě, odbytu, skladové a provozní administrativě, v cateringu. Nabízí se i možnost uplatnění jako referenční pracovníci v profesních sdruženích a asociacích, kontrolní pracovníci pro dodržování předpisů a právních norem v gastronomických provozech. V oblasti hotelnictví jako výkonní a provozní pracovníci oddělení recepce a hotelové haly, housekeepingu a hotelových pokojů, stravovacího úseku, popř. ekonomického či marketingového oddělení včetně lázeňských a wellness hotelů.

V tomto maturitním oboru jsou žáci připravováni na všeobecnou a profilovou maturitní zkoušku. Velký důraz klademe na teoreticko-praktickou výuku odborných předmětů. Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Odborné předměty jsme rozšířili o výuku Barmanství, Baristiku a Someliérství.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Hotelnictví jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré

Školné: 2.100 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška
:

Společná část MZ

                Český jazyk a literatura

                Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:             Český jazyk a literatura – písemná a ústní

                               Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní

                               Ekonomika a podnikání – ústní

                               Hotelový provoz - ústní

                               Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:        Anglický jazyk - ústní

                               Německý jazyk - ústní

                               Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

Cestovní ruch 

zak crKód oboru: 65-42-M/02

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Zakončeno: maturitní zkouška


Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v komplexu služeb cestovního ruchu.

Absolventi mají možnost uplatnit se jako pracovníci cestovních agentur, turistických a informačních center, hotelových komplexů nebo v průvodcovské sféře. Učební plán obsahuje mimo předmětů všeobecně vzdělávacích a odborné praxe i předměty odborně zaměřené na zeměpis a služby cestovního ruchu, dějiny kultury, informační a komunikační technologii, ekonomiku a podnikání, fiktivní firmu, apod.

Součástí předmětu Fiktivní firma je vedení vlastní cestovní kanceláře, která organizuje a pořádá výlety, exkurze a zájezdy pro žáky školy.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Cestovní ruch jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré

Školné: 1.900 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška:

Společná část MZ

                Český jazyk a literatura

                Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:             Český jazyk a literatura – písemná a ústní

                               Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní

                                Ekonomika a podnikání – ústní

                               Cestovní ruch - ústní

                               Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:        Anglický jazyk - ústní

                               Německý jazyk - ústní

                               Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky) 

 

 

   

 

 

  

 

Gastronomie 

gastronomieKód oboru: 65-41-L/01

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Zakončeno: maturitní zkouškou

Studium probíhá v kombinaci s oborem vzdělávání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař - číšník


Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v gastronomické a hotelové oblasti. Ve 3. ročníku mají žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Kuchař – číšník.

Absolventi jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící, a to nejen v pozici zaměstnance, ale i v pozici zaměstnavatele.

Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Oproti běžnému systému jiných škol jsme tento teoretický předmět doplnili o nácvik praktických dovedností, jedná se tedy o teoreticko-praktický předmět.


Žáci vykonávají v průběhu školního roku odborný výcvik a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Gastronomie jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 1.800 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška:

Společná část MZ

                Český jazyk a literatura

                Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:              Český jazyk a literatura – písemná a ústní

                               Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní

                               Ekonomika a podnikání – ústní

                               Gastronomický provoz - ústní

                               Odborný výcvik – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:        Anglický jazyk - ústní

                               Německý jazyk - ústní

                               Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nutriční asistent

nutricni asistentKód oboru: 53-41-M/02

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Zakončeno: maturitní zkouškou

Absolventi studijního oboru Nutriční asistent jsou odborníky se znalostmi v oblasti výživy pro zdravou i nemocnou populaci doplněné o znalosti z oblasti potravin. Absolvent se uplatní ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení nebo také jako odborný pracovník v zařízeních zajišťujících nutriční a dietetickou péči zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích, zařízeních sociální péče a geriatrické péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích. Pod odborným dohledem nutričního terapeuta poskytuje činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa. Po absolvování oboru mohou žáci pokračovat ve studiu na VŠ – studijní program nutriční terapeut.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy. Součástí teoretické výuky je Nutriční a dietologická péče, realizována jako učební praxe žáků od 1. do 4. ročníku na vybraných smluvních pracovištích školy – stravovací provozy nemocnic, lázní, školní jídelny, domy pro seniory, nutriční a výživové poradny. V těchto zařízeních si žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti pod odborným vedením odpovědného pracovníka provozu, který je v úzkém kontaktu s příslušným odborným vyučujícím školy.


Školné: 2.100 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Maturitní zkouška:

Společná část MZ

            Český jazyk a literatura

            Anglický jazyk nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:         Český jazyk a literatura – písemná a ústní

Anglický jazyk – pokud byl zvolen ve společné části – písemná a ústní

Zdravotní péče – ústní

Výživa – ústní

Nutriční a dietologická péče (praxe) – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:     Anglický jazyk – ústní

                        Základy společenských věd - ústní

 

 

   

 

  

 


Kuchař - číšník 

kuchar cisnikKód oboru: 65-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní a dálková

Zakončení: závěrečná zkouška – výuční list

Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník na pozici zaměstnance ve stravovacích provozech. Školní vzdělávací program nabízí ve 3. ročníku přípravu na profese Kuchař- číšník, Kuchař, Číšník. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru.

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.


V tomto učebním oboru klademe velký důraz na teoreticko-praktickou výuku odborných předmětů. Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - 1 týden teoretická výuka ve škole, druhý týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 0 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce) pro žáky s prospěchem 1-3 v odborných předmětech a odborném výcviku, jinak 1.300,- Kč/měsíc.

 

   

 

  

 

 

Cukrář 

cukrarKód oboru: 29-54-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní a dálková

Zakončení: závěrečná zkouška – výuční list

Absolventi se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance menších a středně velkých výroben cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě kompletního sortimentu cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, dále činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na cukrářské výrobky tj. zvládnout technologické postupy a činnosti zejména při ruční výrobě cukrářských výrobků a restauračních moučníků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v provozu cukrárny, balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat cukrářské výrobky a dodržovat zásady prodeje.


Výuka probíhá v cyklech po 14ti dnech - 1 týden teoretická výuka ve škole, druhý týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 0 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce) pro žáky s prospěchem 1-3 v odborných předmětech a odborném výcviku, jinak 1.300,- Kč/měsíc. 

 

 

  

 

 

  

 


 

Nástavbové studium

 

Podnikání 

podnikaniKód oboru: 64-41-L/51

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Zakončeno: maturitní zkouškou

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a navazuje na všeobecné znalosti žáka získané v průběhu předchozího odborného vzdělání.  Absolventi se uplatní ve všech typech provozů především ve funkci provozních pracovníků, ve středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Školné: 1.600 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Třída se otevře za předpokladu naplnění kapacity min 17 žáků.

Maturitní zkouška:

Společná část MZ

         Český jazyk a literatura

         Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:             Český jazyk a literatura – písemná a ústní

Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní             

                Ekonomika – ústní

                Podnikání - ústní

                Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:        Anglický jazyk - ústní

                               Německý jazyk - ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)