arrowarrow Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

arrowarrow Kritéria přijímacího řízení

arrowarrow Informační schůzky maturitních oborů

arrowarrow Informační schůzka učebních oborů

arrowarrow Přijetí do vyššího než prvního ročníku (ve všech oborech)

arrowarrow Úpravy přijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

arrowarrow Přihlášky ke studiu

arrowarrow Vzory přihlášek pro jednotlivé obory


 

 

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Přijímací řízení proběhne dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění platných změn a dle ustanovení prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění platných změn).

Uchazeči o maturitní a nástavbové studium budou konat jednotnou zkoušku formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Dalším kritériem pro přijetí do všech maturitních a učebních oborů jsou výsledky průměru prospěchu ze ZŠ (započítává se nejlepší průměr prospěchu ze ZŠ) a hodnocení z chování.

Uchazeč, který není občanem ČR či jiného členského státu EU a který plní či splnil povinnou školní docházku v České republice, musí předložit doklad o oprávněnosti pobytu v České republice střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Denní studium
obor 65-42-M/01   Hotelnictví - 30 žáků

obor 65-42-M/02   Cestovní ruch - 28 žáků

obor 65-41-L/01   Gastronomie - 30 žáků

obor 65-51-H/01   Kuchař-číšník - 46 žáků

obor 29-54-H/01   Cukrář - 10 žáků

nástavbové denní studium

 obor 64-41-L/51   Podnikání - 30 žáků

kombinované studium

obor 65-51-H/01   Kuchař-číšník - 10 žáků

obor 29-54-H/01   Cukrář - 10 žáků


Přihlášky* ke vzdělávání ve střední škole
podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli střední školy do 1. března 2023.

* Formulář přihlášky získáte na ZŠ, popř. je ke stažení na https://www.hotelova-skola.cz/, sekce uchazeči, přijímací řízení).


Zdravotní způsobilost

V souladu s §60 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. je předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání pro obory Hotelnictví, Nutriční asistent, Gastronomie, Kuchař-číšník a Cukrář splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením a to zpravidla na přihlášce ke studiu.


Doporučení školského poradenského zařízení

V souladu s §16 a §60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky uchazeč v případě potřeby přiloží k přihlášce.


Předpokladem pro studium těchto oborů je bezproblémové chování!


Obecné informace k přijímacímu řízení pro maturitní obory

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Jednotné testy koná v prvním řádném termínu 13. dubna uchazeč, který uvedl naši školu v přihlášce jako první.

Jednotné testy koná v druhém řádném termínu 14. dubna uchazeč, který uvedl naši školu v přihlášce jako druhou.

Náhradní termín testů je stanoven na 10. května a 11. května 2023. Ředitelka školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitelka školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z MAT trvá 70 minut.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Ředitelka školy může rozhodnout na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů. Doporučení školského poradenského zařízení prosíme zaslat spolu s přihláškou.

Uchazeči počíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 10. nebo 11. května 2023 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

 


 

 

  

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení

Pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie

65-42-M/01 Hotelnictví

65-42-M/02 Cestovní ruch


Kritéria hodnocení:

60 bodů - výsledek jednotné přijímacích zkoušek (JPZ)

30 bodů- průměr prospěchu ze ZŠ (započítává se nejlepší průměr prospěchu ze ZŠ)

10 bodů - hodnocení chování

Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy. V případě shodného bodového hodnocení rozhoduje o pořadí uchazeče lepší bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky.


Přijímání cizinců:

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem. Výsledek hodnocení vykonaného a zaznamenaného ústního rozhovoru je nastaven jako souhlasné či nesouhlasné stanovisko o tom, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání. U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. Redukované pořadí znamená alternativně vytvořené pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušek z českého jazyka.

U zahraničního vysvědčení přikládá uchazeč ověřený překlad s překladatelskou doložkou, podpisem a razítkem (náležitosti jsou v § 24 vyhlášky 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti). U úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné docházky se dokládá uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti vysvědčení („tzv. nostrifikace“ od krajských úřadů).


Pro tříleté obory s výučním listem

65-51-H/01 Kuchař - číšník

29-54-H/01 Cukrář


Kritéria hodnocení:

90 bodů - průměr prospěchu ze ZŠ (započítává se nejlepší průměr prospěchu ze ZŠ)

10 bodů - hodnocení chování


Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy.

Kritéria přijímacího řízení pro dvouletý denní nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání

Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v jakémkoliv tříletém oboru vzdělání, kategorie H a předložení originálu výučního listu, příp. vysvědčení o závěrečné zkoušce.


Kritéria hodnocení:

60 bodů - výsledek jednotné přijímacích zkoušek (JPZ)

30 bodů - průměr prospěchu ze SŠ (započítává se nejlepší průměr prospěchu ze SŠ)

10 bodů - hodnocení chování

Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy. V případě shodného bodového hodnocení rozhoduje o pořadí uchazeče lepší bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky.


Kombinovaná forma studia

65-51-H/01 Kuchař - číšník

29-54-H/01 Cukrář


Kritéria hodnocení:

90 bodů - průměr prospěchu ze ZŠ (započítává se nejlepší průměr prospěchu ze ZŠ)

10 bodů - hodnocení chování

Přijati budou uchazeči dle výsledků kritérii přijímacího řízení pouze do naplnění kapacity třídy.


Termíny jednotné zkoušky

1. termín:

čtvrtek 13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

2. termín:

pátek 14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,


Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí do učebních oborů

u učebních oborů vzdělání bez maturitní zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích školy v termínu od pondělí 24. dubna 2023 od 10:00 hod.

Uchazeči budou vedeni pod registračními čísly, která prokazatelně obdrží (osobně, emailem).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je dána možnost účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto můžete učinit 24. 4. 2023 v době od 08:00 do 10:00 hod. na sekretariátu školy, po předchozí telefonické domluvě.

Žáci, kteří byli přijati, doručí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení tj. do 5. května 2023, zápisový lístek, kterým potvrzují nástup ke studiu. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

Zápisový lístek je možné v řádné lhůtě odevzdat na sekretariát školy v době od 8:00 do 14:00 hod.

Žákům, kteří nebyli přijati ke studiu, bude zasláno doporučeně rozhodnutí o nepřijetí s informací o možnostech odvolání.


Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí do maturitních oborů

u oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích školy v termínu od pátku 28. dubna 2023, cca od 15:00 hod. (dle předání výsledků z CERMATu).

Uchazeči budou vedeni pod registračními čísly, která prokazatelně obdrží (osobně, emailem).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je dána možnost účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto můžete učinit 28. 4. 2023 v době od 12:00 do 14:00 hod. na sekretariátu školy, po předchozí telefonické domluvě.

Žáci, kteří byli přijati, doručí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení tj. do 15. května 2023, zápisový lístek, kterým potvrzují nástup ke studiu. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

Zápisový lístek je možné v řádné lhůtě odevzdat na sekretariát školy v době od 8:00 do 14:00 hod.

Žákům, kteří nebyli přijati ke studiu, bude zasláno doporučeně rozhodnutí o nepřijetí s informací o možnostech odvolání.


  

 

 

 

Informační schůzky maturitních oborů

pro žáky přijaté do prvních ročníků maturitních oborů se budou konat v budově školy dle níže uvedeného časového harmonogramu:

v úterý 9. května 2023

  • obor 65-42-M/02 Cestovní ruch v 14:00 hod.
  • obor 65-42-M/01 Hotelnictví v 15:00 hod.,
  • obor 65-41-L/01 Gastronomie v 16:00 hod.

(Na této schůzce je možné odevzdat také Zápisový lístek).


 

 

 

 

 

Informační schůzka učebních oborů

pro žáky přijaté do prvního ročníku učebních oborů 65-51-H/01 Kuchař - číšník a 29-54-H/01 Cukrář se bude konat ve středu 3. května 2023 v 15:00 hod. v budově školy.

(Na této schůzce je možné odevzdat také Zápisový lístek).


 

 

 

 

 

Přijetí do vyššího než prvního ročníku (ve všech oborech)

1. Písemná žádost o přijetí do vyššího než prvního ročníku.

2. Doklad o ukončení studia na předchozí škole. Doklady nebo jejich ověřené kopie o předchozím vzdělávání (vysvědčení).

3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební obor či studijní obor.

4. Při rozdílnosti ŠVP splnění komisionálních zkoušek z předmětů dle ŠVP naší školy

5. Přijati budou uchazeči dle prospěchu do naplnění kapacity třídy.

 

 

V Praze, dne 23. ledna 2023

 

Mgr. Eva Juríková

ředitelka školy

 

  

 

 

 

 

 

Vzory přihlášek

Vzor přihlášky pro obor Cestovní ruch

 prihlaska vzor cr

  

Vzor přihlášky pro obor Gastronomie

prihlaska vzor gs

 

Vzor přihlášky pro obor Hotelnictví

prihlaska vzor ht

 

Vzor přihlášky pro obor Kuchař - číšník

prihlaska vzor kc 

 

 Vzor přihlášky pro obor Cukrář

 prihlaska vzor cukrar

 

 Vzor přihlášky pro obor Podnikání

prihlaska vzor ns