Gastronomie

 • Kód oboru: 65-41-L/01
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Zakončeno: maturitní zkouškou


Studium probíhá v kombinaci s oborem vzdělávání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v gastronomické a hotelové oblasti. Ve 3. ročníku mají žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Kuchař – číšník.

Absolventi jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící, a to nejen v pozici zaměstnance, ale i v pozici zaměstnavatele.

Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Oproti běžnému systému jiných škol jsme tento teoretický předmět doplnili o nácvik praktických dovedností, jedná se tedy o teoreticko-praktický předmět.

Žáci vykonávají v průběhu školního roku odborný výcvik a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Gastronomie jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: výborné

Školné: 1.800 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška:

Společná část MZ

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:

 • Český jazyk a literatura – písemná a ústní
 • Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
 • Ekonomika a podnikání – ústní
 • Gastronomický provoz - ústní
 • Odborný výcvik – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:

 • Anglický jazyk - ústní
 • Německý jazyk - ústní
 • Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)