Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ


Výchovný a kariérový poradce

 • Ing. Blanka Hrdinková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 281 012 107
 • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výukové a výchovné problémy, nadání žáci, kariérové poradenství.

 

Školní metodik prevence

 • Mgr. Petra Nečasová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 281 012 103
 • Prevence rizikového chování, klima třídy/školy a krizové situace.

 

Školní psycholog

 • Bc. Alice Vidasov, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Práce s třídním kolektivem, krizová intervence a individuální poradenství.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

 • po předchozí telefonické/ e-mailové domluvě.

 

CÍLE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností,
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti sociálních dovedností),
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • vytvoření, realizace a průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodická podpora učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními,
 • poskytnutí krizové intervence žákovi, které se octne v psychicky mimořádně náročné  situaci,
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Škola má dále vytvořené dokumenty, které jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 • Vymezení činnosti pedagogických pracovníku ŠPP
 • Strategie předcházení školní neúspěšnosti
 • Školní program proti šikanování
 • Krizový plán
 • Manuál pro práci s nadanými žáky
 • Postup řešení projevů problémového chování