Hotelnictví

 • Kód oboru: 65-42-M/01
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Zakončeno: maturitní zkouškou


Absolventi studijního oboru Hotelnictví se mohou uplatnit v činnostech obchodně-podnikatelských, odborně-provozních a řídících na nižší a střední úrovni managementu firem. Pro oblast gastronomie jako výkonní a provozní pracovníci ve výrobě, odbytu, skladové a provozní administrativě, v cateringu. Nabízí se i možnost uplatnění jako referenční pracovníci v profesních sdruženích a asociacích, kontrolní pracovníci pro dodržování předpisů a právních norem v gastronomických provozech. V oblasti hotelnictví jako výkonní a provozní pracovníci oddělení recepce a hotelové haly, housekeepingu a hotelových pokojů, stravovacího úseku, popř. ekonomického či marketingového oddělení včetně lázeňských a wellness hotelů.

V tomto maturitním oboru jsou žáci připravováni na všeobecnou a profilovou maturitní zkoušku. Velký důraz klademe na teoreticko-praktickou výuku odborných předmětů. Jedním ze stěžejních předmětů je Kulinářství, který je vyučován profesionálními kuchaři v našem moderním gastronomickém studiu podle metodiky Kulinářské umění, která vychází z výuky kulinářství na světových gastronomických školách. Odborné předměty jsme rozšířili o výuku Barmanství, Baristiku a Someliérství.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Hotelnictví jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré

Školné: 2.100 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška
:

Společná část MZ

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:

 • Český jazyk a literatura – písemná a ústní
 • Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
 • Ekonomika a podnikání – ústní
 • Hotelový provoz - ústní
 • Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:

 • Anglický jazyk - ústní
 • Německý jazyk - ústní
 • Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)