Projekt IKAP

Výzva č. 02_19_078
Implementace krajských akčních plánů II

Výše dotace:     321.198,- Kč

Projekt podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování jsou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.