Nutriční asistent

 • Kód oboru: 53-41-M/02
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Zakončeno: maturitní zkouškou


Absolventi studijního oboru Nutriční asistent jsou odborníky se znalostmi v oblasti výživy pro zdravou i nemocnou populaci doplněné o znalosti z oblasti potravin. Absolvent se uplatní ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení nebo také jako odborný pracovník v zařízeních zajišťujících nutriční a dietetickou péči zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích, zařízeních sociální péče a geriatrické péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích. Pod odborným dohledem nutričního terapeuta poskytuje činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa. Po absolvování oboru mohou žáci pokračovat ve studiu na VŠ – studijní program nutriční terapeut.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy. Součástí teoretické výuky je Nutriční a dietologická péče, realizována jako učební praxe žáků od 1. do 4. ročníku na vybraných smluvních pracovištích školy – stravovací provozy nemocnic, lázní, školní jídelny, domy pro seniory, nutriční a výživové poradny. V těchto zařízeních si žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti pod odborným vedením odpovědného pracovníka provozu, který je v úzkém kontaktu s příslušným odborným vyučujícím školy.

Školné: 2.100 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)

Maturitní zkouška:

Společná část MZ

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:

 • Český jazyk a literatura – písemná a ústní
 • Anglický jazyk – pokud byl zvolen ve společné části – písemná a ústní
 • Zdravotní péče – ústní
 • Výživa – ústní
 • Nutriční a dietologická péče (praxe) – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:

 • Anglický jazyk – ústní
 • Základy společenských věd - ústní