Cestovní ruch

 • Kód oboru: 65-42-M/02
 • Délka studia: 4 roky
 • Forma studia: denní
 • Zakončeno: maturitní zkouškou


Obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v komplexu služeb cestovního ruchu.

Absolventi mají možnost uplatnit se jako pracovníci cestovních agentur, turistických a informačních center, hotelových komplexů nebo v průvodcovské sféře. Učební plán obsahuje mimo předmětů všeobecně vzdělávacích a odborné praxe i předměty odborně zaměřené na zeměpis a služby cestovního ruchu, dějiny kultury, informační a komunikační technologii, ekonomiku a podnikání, fiktivní firmu, apod.

Součástí předmětu Fiktivní firma je vedení vlastní cestovní kanceláře, která organizuje a pořádá výlety, exkurze a zájezdy pro žáky školy.

Žáci vykonávají v průběhu studia učební praxi a souvislou odbornou praxi v délce 1 - 2 týdny na vybraných smluvních pracovištích školy.

V oboru Cestovní ruch jsou vyučovány 2 cizí jazyky, první anglický jazyk a druhý, volba mezi německým a španělským jazykem.

Uplatnění na pracovním trhu: velmi dobré

Školné: 1.900 Kč/měsíc (10 měsíců ve školním roce)


Maturitní zkouška:

Společná část MZ

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo Matematika

Profilová část MZ

Povinné:

 • Český jazyk a literatura – písemná a ústní
 • Cizí jazyk – pokud byl zvolen ve společné části - písemná a ústní
 • Ekonomika a podnikání – ústní
 • Cestovní ruch - ústní
 • Praxe – maturitní práce s obhajobou

Nepovinné:

 • Anglický jazyk - ústní
 • Německý jazyk - ústní
 • Španělský jazyk – ústní

(žák si může vybrat pouze jazyk, ze kterého nekonal společnou část maturitní zkoušky)